Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 209 от Протокол № 8/18.05.2012 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-107/27.02.2013г. на Кмета на Община Берковица 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана за стопанската 2012-2013 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за ползване на ливади, за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Търгът ще се проведе на 13.03.2013 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

        1.1. За землище град Берковица от 09,00 часа;

        1.2. За землище село Мездрея от 09,30 часа;

        1.3. За землище село Ягодово от 10,00 часа;

        1.4. За землище село Балювица от 10,30 часа.

            2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по община, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем), срок за предоставяне, начална тръжна цена в списъци (приложение 1 и 2), които са неразделна част от обявлението.

3.  Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъците по т. 2.

4. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени с Решение № 209/18.05.2012 г. на Общински съвет – Берковица, във връзка със заповед  № РД 46-260/23.03.2012г. на Министъра на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 34 от 04 май 2012 г.) и съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Размерът на депозита за участие в търга е както следва:

4.1.  за отглеждане на едногодишни полски култури – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

4.2.  за ползване на ливади – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на

имота;

                4.3.  за  създаване и отглеждане на трайни насаждения – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

            5.  Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на ОбА-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

6. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 10,00 лева (десет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 12.03.2013 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена. 

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 12.03.2013 г..

8. Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица, за земите, обект на търга на съответната община и на web site: https://berkovitsa.com/.

9.  При непровеждане на обявения публичен търг  ще бъде проведен втори публичен търг на 20.03.2013 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 19.03.2013 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

  

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица

Приложение 1

Приложение 2

Вашият коментар