Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД-15-122/06.03. 2013 год., на основание чл.10 а от Закона за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М:  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА:  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАНИЕ”

В Община Берковица –Специализирана администрация – по служебно правоотношение, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-Да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител

-Степен на образование:висше,степен: бакалавър

-Професионално направление : Педагогика, Педагогически науки

-Професионален опит: 2 две години или  минимален ранг IV младши

-Други специфични изисквания за заема на длъжността:

-Да притежава Управленска и организационна компетентност, Комуникативни умения. Да умее да ръководи и работи в екип.

 Компютърни умения –WORD,EXCEL,WINDOWS и INTERNET и правно информационни продукти

2. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Кандидатите да представят следните документи:

  • заявление по образец-Приложение№2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/;
  • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  •  автобиография-CV-професионална.
  • документ за самоличност при подаване на документите за проверка.

Кратко описание на длъжността:

–      Ръководи, организира, контролира и отговаря за осъществяването на държавната и общинска политика в областта на образованието.

4. Документите по т.3 да се подават в стая 111етаж I на Общинска администрация –Берковица в срок до 21.03.2013 г. до 17.00 часа

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

5. Размера на основаната заплата за длъжността от 600 до 2000 лв.

6. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати, както и други съобщения се обявяват на Информационното табло на Общинска администрация-Берковица.

7. На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване до вестник „Конкурент” и до регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА

БЕРКОВИЦА

 

 

 

 

 

Вашият коментар