Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

111ОБЯВЛЕНИЕ 

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

     Във връзка с отпуснатия контингент на количествата дърва за огрев за отоплителен сезон 2013/2014 г. по цена 13,80 лв. без ДДС за 1 пр. куб. м (16,56 лв. с ДДС) за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица, Общинска администрация–Берковица  е изготвила списък на лицата, нуждаещи се от дърва за огрев.

Списъкът ще бъде предоставен на Държавно горско стопанство –Берковица на 20 май 2013 г.

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и чрез средствата  за масова информация.

29 април 2013 год.

гр.Берковица