Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

111На 15.05.2013 г. от 10.30 часа в с. Бързия, на основание Заповед № ДК-02-СЗР-268/15.09.2011 г. на Началника на РДНСК – СЗР гр. Враца, ще се извърши принудително премахване на незаконен строеж:  „Двуетажна жилищна сграда с външно стълбище“, намиращ се на ул. Кирил и Методий №10, собственост на Атанас Димитров Георгиев. Премахването ще се извърши от фирма КОМ-САТ ООД гр. Монтана. Контрол по премахването се осъществява от служители на РО НСК-  Монтана.  Незаконният  строеж  е констатиран след подадена жалба от Иван Василев Георгиев с. Бързия. Процедурата по констатиране на незаконния строеж и издаване на Заповедта за премахването му е проведена от служители на РО НСК – Монтана. Съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба 13 на МРРБ за принудително изпълнение на Заповеди за премахване от органите на ДНСК, Община Берковица е длъжна да осигури представител, който да присъства при съставянето на опис за изнесеното имущество.

 

На 15.05.2013 г. от 10.30 часа в с. Бързия, на основание Заповед № ДК-02-СЗР-289/25.10.2011 г на Началника на РДНСК – СЗР гр. Враца, ще се извърши принудително премахване на незаконен строеж:  „Лятна кухня с мазе“, намиращ се на ул. Христо Михайлов №7, собственост на Иван Василев Георгиев. Премахването ще се извърши от фирма КОМ-САТ ООД гр. Монтана. Контрол по премахването се осъществява от служители на РО НСК-  Монтана.  Незаконният  строеж  е констатиран след подадена жалба от Атанас Димитров Георгиев с. Бързия. Процедурата по констатиране на незаконния строеж и издаване на Заповедта за премахването му е проведена от служители на РО НСК – Монтана. Съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба 13 на МРРБ за принудително изпълнение на Заповеди за премахване от органите на ДНСК, Община Берковица е длъжна да осигури представител, който да присъства при съставянето на опис за изнесеното имущество.