Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ЗАПОВЕД  РД-15 –  553 /30.08.  2013 г.

гр. Берковица 

На основание  чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 167, ал. 1 и ал. 2,  чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП, във връзка с прибирането на селскостопанската продукция от стопаните на земеделските имоти и използването на пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга, за осигуряване безопастност на движението и системен контрол 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

      1.  Кметовете и кметските наместници по населени места в ежедневните си срещи с хората да запознават и изискват от водачите на ППС с животинска тяга, да спазват разпоредбите за безопасност на движението по ЗДвП, като стриктно да изискват и контролират да се спазва разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от ЗДвП:

            „Чл. 71, ал. 1 Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство.“

       2.  Във връзка с осъществяване на ежедневния контрол по време на кампанията по прибиране на селскостопанската продукция, както и за привеждане в ред съгласно изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, регистрацията на тези превозни средства, да се извърши преглед по населени места на ППС с животинска тяга и изготвят предварителни списъци за последваща регистрация в срок до 30.10.2013 г.

        3.  Да се разгласи чрез местните средства за масово осведомяване – спазване на изискванията за безопасност при движение на ППС с животинска тяга, съгласно заповедта.

 

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

Радослав Найденов

Зам. Кмет на Община Берковица

Заповед № РД-15-552/29.08.2013 г.

 

Съгласувал юрист :

                                / Йордан Василев /