Актуални Новини

“ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И КОМПЕТЕНТНА”

opak_euro_logo31Във връзка с изпълнение на проект „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И   КОМПЕТЕНТНА” по Оперативна програма „Административен капацитет” , Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 се проведоха обучения на служителите. В направление 2 „Обучения по ключови компетентности“ служители от администрацията взеха участие в обучение на тема: „Лидерски умения и екипна ефективност” и „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“.

С изпълнението на проекта се осигурява повишаване капацитета на общинските служители в община Берковица за  по – ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения, както и укрепване капацитета на общинските служители чрез придобиване на ключови компетентности и  професионални умения.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.