Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00- 1088/02.09.2013  г.

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

   На основание чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл.29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица, свиквам извънредно заседание на  4 септември 2013  г. /сряда/ от 17.00 часа в заседателната зала на Община  Берковица, при   

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 


         1. Относно кандидатстване на Община Берковица за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР с проектно предложение:  „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в Община Берковица, с.Гаганица, с.Слатина и с.Ягодово”.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/