Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с провеждане на открита процедура по реда на чл.16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за първоначално залесяване на неземеделски земи – създаване и поддържане на горски култури, при изпълнение на проект 12/223/00270 “Първоначално залесяване на неземеделски земи – Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица” в изпълнение на  целите и дейностите предвидени по Договор № 12/223/00270 сключен между Община Берковица и Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, Централно управление, за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съобщаваме, че отварянето на ценовите оферти е на 03.10.2013 г. от 10.00 часа в Заседателна зала при Общинска администрация-Берковица.