Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция “СИООС” при Общинска Администрация – гр.Берковица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 726 към Протокол № 33 от 27.09.2013г. Общински съвет – Берковица разрешава изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ за регулация на УПИ ХІІ в кв. 49 по регулационния план на гр. Берковица, с идентификатор 03928.508.46 по Кадастралната карта на гр. Берковица.

 Директор Дирекция „СИООС”:

/инж. Илия Илиев/