Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИE

Дирекция “СИООС” при Общинска Администрация – гр.Берковица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 725 към Протокол № 33 от 27.09.2013г. Общински съвет – Берковица разрешава изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ за регулация на УПИ І, кв. 215 в ж.к „Стара планина” по регулационния план на гр. Берковица.

Директор Дирекция „СИООС”:

/инж. Илия Илиев/