Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СПИСЪК 

на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Детелина”, с.Замфирово, община Берковица, област Монтана.

 Конкурсната комисия, назначена с Заповед № РД 15-614/24.09.2013 г. на кмета на община Берковица, реши:

 І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Татяна Милкова Андрова

 ІІ. Недопуснати кандидати – няма.

 

 Гергана Антонова-Ценова 

Председател на конкурсната комисия