Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СПИСЪК 

На допуснатите и недопуснати кандидати за участие в подбора за заемане на длъжността „лесовъд” в Общинска администрация-Берковица.

Комисия, назначена със Заповед № РД 15-684/29.10.2013 г. на кмета на община Берковица, реши:

I.Допуска до участие във втория етап на подбора  за длъжността „лесовъд”:

1.Иво Недков Еленков

2.Цветелин Бориславов Маринов

II.Недопуска до втория етап на подбора  за длъжността „лесовъд”- Ралица Георгиева Ганова, поради това, че лицето не е представило -Удостоверение за регистрация в ИАГ.

 

Вторият етап на подбора ще се проведе на  06.11.2013г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация –Берковица.

 

Гергана Антонова-Ценова 

Председател на конкурсната комисия