Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана за стопанската 2013-2014 година за отглеждане на едногодишни полски култури за ползване на ливади, за създаване и отглеждане на трайни насаждения.

Обява

Приложение 1

Приложение 2