Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на

поземлени имоти /земеделски земи/ – частна общинска собственост.