Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

opak3_logo111122П О К А Н А
за начална пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“
2 декември 2014 г. (вторник), 11:00 часа, в заседателната зала на общинска администрация – Берковица, площад „Йордан Радичков“ 4

Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да ви поканим на пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“, която ще се проведе на 2 декември (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на общинска администрация – Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4.

На пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите на проекта, които ще допринесат за повишаване компетентността на служителите в Общината за по-качествено изпълнение на служебните им задължения.
Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г., се изпълнява от Община Берковица за период от 12 месеца. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За контакти и информация:

Ръководител на проект: инж.Златина Петрова
Координатор по проекта: Анелия Якимова
Счетоводител на проекта: Ангелина Андонова

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.