Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Берковица изготвя проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване, както и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. С този проект община Берковица ще кандидатства пред Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 — 2020 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВО16МШР002-2.001. Проекта се подготвя съвместно с Община Вършец, като водещата община е Берковица. Чрез изграждане на инсталацията и въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци ще се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци, което ще намали разходите на общината за депониране на отпадъците и ще подобри качеството на живот за жителите на общината, а произведения компост ще може да се използва за наторяване.

В рамките на подготовката на проекта община Берковица извършва емпирично социологическо проучване сред жителите на общините Берковица и Вършец на тема „Нагласите на населението в община Берковица и община Вършец към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и/или биоразградими битови отпадъци“.

Провеждането на социологическото проучване е възложено на Обединение „ГРИЙН НЕЙЧЪР“.

Разчитам на вашето активно участие и съдействие при провеждане на анкетите

 

 

Суважение,

Инж. Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица