Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1253, 1254, 1255 от Протокол  № 64/29.06.2018 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-293/16.07.2018 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.372 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 574 кв.м. (петстотин седемдесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  2788, квартал: 7, парцел: VІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Свобода № 23, с начална тръжна цена в размер на 3850,00 лв. (три хиляди осемстотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.201.84 (нула три девет две осем точка две нула едно точка осем четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-6048-04.08.2015 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 1419 кв.м. (хиляда четиристотин и деветнадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 6, Номер по предходен план: 03928.201.84, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Раковица, с начална тръжна цена в размер на 2285,00 лева (две хиляди двеста осемдесет и пет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.210.182 (нула три девет две осем точка две едно нула точка едно осем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-2584-01.04.2016 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 477кв.м. (четиристотин седемдесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия: 9, Номер по предходен план: 03928.210.182, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Бабачов дол, с начална тръжна цена в размер на 558,00 лева (петстотин петдесет и осем лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 26.07.2018 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 10,30 часа;
 • За обект 1.2. от 11,00 часа;
 • За обект 1.3. от 11,30 часа.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решения № № 1253, 1254, 1255 от Протокол  № 64/29.06.2018 г.  на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 385,00 лв. (триста осемдесет и пет лева)  без ДДС;
 • За обект 1.2. – 228,50 лв. (двеста двадесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС;
 • За обект 1.3. – 55,80 лв. (петдесет и пет лева и осемдесет стотинки) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 99,11 лева (деветдесет и девет лева и единадесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 25.07.2018 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента. Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 2. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 25.07.2018 г.
 3. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 4. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 02.08.2018 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 01.08.2018 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

инж. Милчо Доцов /п/                                                                        

Кмет на община Берковица