Актуални Новини, Новини, Обяви

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се срокът за подаване на документи от кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана до 14.02.2020 г. /петък/ пред Комисия от общински съветници по чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избрана с Решение № 39 от Протокол № 2/25.11.2019 г. на Общински съвет-Берковица.

Комисията следва да представи предложения за избор на кандидати за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт. Съгласно писмо от председателя на Окръжен съд – Монтана с вх. № РД-92-00-18/15.11.2019 г. е необходимо да бъдат предложени 4 /четири/ кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-Монтана, поради изтичане на мандата на действащите към момента съдебни заседатели.

На основание чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 1. е на възраст от 21 до 68 години;
 2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. има завършено най-малко средно образование;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Във връзка с горното, в срок до 14.02.2020 г. /петък/, всички желаещи да кандидатстват пред Комисията за съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана, следва да представят в Общински съвет – Берковица, стая 211, документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. 3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. 4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 5. 5. мотивационно писмо;
 6. 6. писмено съгласие;
 7. 7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 8. 8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документите по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ ще бъдат публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

ЗА СПРАВКИ:

Общински съвет – Берковица

Стая 211

Тел. 0953/88697

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Надя Кралева,

Общински съветник