Новини, Обяви

ОБЩИНСКА АМДИНИСТРАЦИЯ -БЕРКОВИЦА

Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Берковица№РД-15- 684/29-10-2013г- за провеждане на подбора за длъжността „лесовъд“, след провеждане на събеседване с допуснатите кандидати,  предлага  на длъжността „лесовъд“ да бъде назначен Иво Недков Еленков.