Актуални Новини

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

На свое заседание на 26 октомври 2012 г. ОбС Берковица прие Програма по енергийна ефективност на Община Берковица за 2012 г. с решение 338 от протокол N 15/ 26.10.2012 г./. Основната цел на  програмата е реализиране на мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд в община Берковица,  оптимизиране работата на уредбите за външно осветление, както и провеждане на целенасочени и последователни информационни и мотивационни дейности сред населението на общината и представителите на бизнеса, целящи запознаването им с Енергийната стратегия на Р България, Националната програма за енергоспестяване до 2015 год. и други документи,  и произтичащите от тях ангажименти на страната и задължения на общините. Подобряване състоянието на сградния фонд и енергоспестяването ще бъде приоритетна задача през 2012 и следващите години. Във връзка с това се предвиждат следните дейности:

1. Преминаване от дизелово гориво на газ (метан) в:

 Детска ясла – Берковица

ЦДГ „Пролетна дъга” – Берковица

ЦДГ „Малина” – Берковица

ЦДГ „Звънче” – Берковица

Първо ОУ „Н. Вапцаров” – Берковица

Второ ОУ „Хр. Смирненски” – Берковица

Гимназия „Д-р Иван Панов” – Берковица

 2. Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на следните общински сгради:

 Детска ясла – Берковица

Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – Берковица

 3. Реализация на проектa:

 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”

 (съгласно договор № BG161PO001/4.1-03/2010/069, сключен с МРРБ и финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Очакваните резултати са: чрез реализиране на настоящата програма ще се оптимизира потреблението на енергия в сградите, общинска собственост и ще се намалят разходите за  енерго-потребление минимум с 5 % по т.1 и минимум 15% при реализация на проекта по т.3.

Общинската програма по енергийна ефективност е разработена на основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийна ефективност.

 

 

 

Вашият коментар