Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА ЕДИНОДУШНО ПОДКРЕПИ МЕСТНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА СРЕЩУ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ ГРАНИЦИТЕ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД – МОНТАНА

На извънредно заседание на Общински съвет – Берковица, проведено на 17.06.2016 г. с Решение № 364 от Протокол № 27 Общински съвет – Берковица подкрепи предложението на местна гражданска инициатива, внесено с подписка в Общински съвет – Берковица с № РД-92-00-0648/17.05.2016 г., срещу присъединяването на Община Берковица към границите на обособената територия на Асоциацията, обслужвана от „ВиК“ ООД – Монтана.

За изпълнение на решението на Общински съвет – Берковица бяха набелязани следните мерки:

  1. Общински съвет – Берковица да приеме решение за сключване на договора с ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Берковица“ ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление: област Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, 3500, ул. АНТОН СТРАШИМИРОВ 2 и с управител Александър Георгиев,История на промените в адреса до тази дата:

за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения;

  1. Общински съвет – Берковица да упълномощи кмета за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения;
  2. Общински съвет – Берковица да създаде механизъм за контрол върху договора с ВиК оператора;
  3. Общински съвет – Берковица да задължи управителя на ВиК дружеството да представи за съгласуване бизнес план за 2017-2021 г.;
  4. Общински съвет – Берковица да задължи управителя на ВиК дружеството да разработи дългосрочна инвестиционна програма съобразена с регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и с генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите и съоръженията.

Решението бе прието с 20 гласа „за“ от  20 присъстващи общински съветници.