Актуални Новини, Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ПРИЕ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БЕРКОВИЦА

Общински съвет – Берковица прие Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на oбщина Берковица. Промените в Наредбата се отнасят основно до актуализирането на действащите разпоредби във връзка с влезлите в сила промени в Закона за местните данъци и такси и промяна в размера на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества по възмезден начин. Към настоящия момент, размерите на гореописаните данъци в oбщина Берковица не са променяни повече от 15 години. Необходимостта от решаване на местни инфраструктурни и други проблеми в града и една голяма част от селата, за които сме уведомявани неколкократно и от местното население, се увеличава в пъти повече от това, което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи.

Данъкът при придобиване на имущества по възмезден начин от 2% ще стане 2,5%. Той представлява вид местен данък, при който облагаем обект е придобиваното имущество – недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторните превозни средства. Доколкото това не е данък, какъвто е данъкът върху недвижимите имоти, то данъчното натоварване ще бъде ограничено, като ще обхване лица, влагащи средства в придобиване на посочените имущества.

Данъкът върху недвижимите имоти от 1,5 на хиляда ще стане 1,6 на хиляда. В абсолютна стойност на практика увеличението на размера на данъка върху недвижимите имоти на гражданите ще бъде незначително, поизтичащо от ниските данъчни оценки на имотите на територията на Общината.

 

СПРАВКА

Събираемост за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

 

Вид задължение Облог за текущата година Вноски по облог за текущата година Отстъпка Процент

текуща година

ДНИ  1.5 промила 219961.49 170827.10 5759.20 80.28

 

При увеличение на ДНИ от 1.5 промила на 1.6 промила:

Вид задължение Облог за текущата година
ДНИ  1.6 промила 234625.59

 

Вследствие на повишаването на промила на ДНИ се формира допълнителен приход от 14664.10 лв.  При запазване на процента на събираемост на облога /80% /, биха се събрали  11731.28 лв.

 

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден  начин включва:

При възмездно придобиване на имущество 2,00 на сто
При дарение между братя и сестри и техните деца 0,7 на сто
При дарение между лица извън посочените на горният ред 5,0 на сто
При давност 5,0 на сто

 

През 2019 г. е събран данък придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин в размер на 134503.52 лв. , като не може да се конкретизира точно сумата, която е постъпила от данък при възмездно придобиване на имущество /2.00 на сто/, тъй като всички суми постъпват по един и същ код на плащане 2500. В по-голям обем постъпват суми от данък при възмездно придобиване на имущество  /2%/ и данък при придобиване на недвижими имоти по давностно владение /5%/.

Вследствие на повишаването на процента на данък при възмездно придобиване на имущество от 2.00 на сто на 2.5 на сто, при положение, че се запази досегашния процент на събираемост , биха се събрали допълнителни приходи от този вид данък в размер на 33625.88 лв.

 

Примери за  промяната в размера на данъка върху недвижимите имоти са както следва:

 

  АПАРТАМЕНТИ          
Адрес                    Зона квадратура, конструкция, година на построяване данъчна оценка промил 2020 г. данък 2020 г. данък 2021г. с осн. жилище промил 2021 г. данък 2021 г. данък 2021г. с осн. жилище
бул.Мрамор      I зона 95.20 кв.м. – тухла; 1963 16465 1,5 24,7 12,35 1,6 26,34 13,17
ж.к Заряница      I зона 61 кв.м.- панел;1981 7766 1,5 11,65 5,82 1,6 12,42 6,21
ж.к Заряница      I зона 90,50 кв.м.- тухла; 1983 15908,4 1,5 23,86 11,93 1,6 25,45 12,73
ж.к. Изгрев  I зона 98 кв.м.- тухла;1989 16201,1 1,5 24,3 12,15 1,6 25,92 12,96
ж.к. Стара планина I зона 90 кв.м.-тухла;1980 15672 1,5 23,51 11,75 1,6 25,07 12,54
ж.к. Изгрев  I зона 59 кв.м.-панел;1980 7489,5 1,5 11,23 5,62 1,6 11,98 5,99
ул. Туристическа    II зона 116 кв.м.-тухла 1983 14555,7 1,5 21,83 10,92 1,6 23,29 11,64