Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА ПРИЕ НОРМАТИВНОУСТАНОВЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, НАЕМАТЕЛИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Rest1-800x600Във връзка с подадени заявления за удължаване на работното време от собственици, наематели и ползватели на заведения за обществено хранене и развлечения и установена липса на правно основание за издаване на разрешения за удължаване на работното време се наложиха изменения и допълнения в чл. 7 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица.

Промените в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица са свързани с въвеждане на нормативноустановена процедура за издаване на разрешения за удължаване на работното време на собствениците, наемателите и ползвателите на заведения за обществено хранене и развлечения. По този начин ще бъдат създадени по-благоприятни условия за работа на собствениците, наемателите и ползвателите на заведения за обществено хранене и развлечения. Промените бяха приети на заседание на ОбС-Берковица, проведено на 24 юни 2016 г.

В чл. 7 на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица се създава нова алинея 2, както следва:

„(2) Разрешава се удължаване на работното време за организирани семейни тържества след 24:00 часа през летния сезон, но не по-късно от 02:00 часа и след 23:00 часа през зимния период, но не по-късно от 01:00 часа, със съответното музикално озвучаване, при спазване на допустимите децибели на заведения за обществено хранене и развлечения на територията на Община Берковица, след подадено заявление по образец в ОбА-Берковица и заплатена такса, съгласно Приложение 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица.“

Точка 2 на Алинея 7 се допълва така:

„2. Озвучаването на открити площи на заведенията за хранене и развлечения, разположени в жилищни и вилни зони, за времето между 23:00 и 07:00 часа, освен в случаите на издадено разрешение за удължаване на работното време по реда на чл. 7, ал.2.“

 

Промените в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – Приложение № 2 Тарифа на цени на услуги и права, предоставени от община Берковица, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ са свързани с актуализиране на таксата за издаване на разрешение за удължено работно време на заведенията за обществено хранене и развлечения. Тя се променя, както следва:

„Издаването на разрешение за удължено работно време на заведения за обществено хранене и развлечения по чл.7, ал.2 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица за един час удължаване на музикалното озвучаване – срок 7 дни за издаването на разрешението, цена – 30,00 лева на час.“