Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

IMG_2195Редовно заседание на Общински съвет Берковица се проведе на 20 март 2013 г. Присъстваха 20 общински съветника. Сред акцентите в дневния ред на сесията са докладните, относно приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в Община Берковица за периода 2013-2015 г., както и годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Берковица за 2013 г., докладна , относно приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Берковица, докладна , относно приемане Общинска програма за закрила на детето и мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2013 г. и докладна, относно реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в град Берковица – І етап. Съветниците обсъдиха и приеха Отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности” за 2012 г., проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение, план-програмата за заседаниия на ОбС през ІІ-то тримесечие на 2013 г. и  годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Берковица за 2013 г.

 

Вашият коментар