Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

 

                                       С  П  И  С  Ъ  К                        

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

на   19 юли 2012 г.

 

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

19 юли 2012 г. /четвъртък/, от8.30часа

 

1. Докладна РД-92-00-446(1), относно удължаване на Договор за учредено право на строеж върху общинска земя;

2. Докладна РД-92-00-453, относно предоставяне за ползване на общинска движима вещ – зъболекарски автобус;

3. Докладна РД-92-00-463, относно Заявление от Йордан Велков – упревител на „В и К” ЕООД гр. Берковица до Държавната комисия на енергийно и водно регулиране, внесено на 19 април 2012 година, за повишаване цената на водоснабдителните услуги на Община Берковица]

4. Докладна РД-92-00-471, относно Предоставяне на концесия язовир „ВАЛОГА” намиращ се в землището на с.Гаганица ;

5. Докладна РД-92-00-472, относно Предоставяне на концесия язовир „Мишковец” намиращ се в землището на Берковица ;

 

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

19юли 2012 г./четвъртък/, от 9.30 часа

 

 

1. Докладна РД-92-00-465, относно Актуализация на бюджета наОбщина Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-466, относно корекция на капиталови разходи, съгласно чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2012 г.;

3. Докладна РД-92-00-448, относно писмен отчет за получените командировъчни пари за ІІ-то тримесечие на 2012 година;

4. Докладна РД-92-00-449, относно издаване на запис на заповед от Община Берковица ОП”Регионално развитие 2007-2013” – Подкрепа за дребномащабни мерки за предотлратяване на наводнения в 178 малки общини”;

5. Докладна РД-92-00-444, относно издаване на запис на заповед от Община Берковица по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Берковица”  – Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”;

6. Докладна РД-92-00-467, относно предоставяне на средства за разплащане  във връзка с проект”Подобряване на образователната инфраструктура – въвежданемерки а енергийна е ективност”;

7. Докладна РД-92-00-468, относно одобряване на проект за разсрочено плащане по договори;

8. Докладна РД-92-00-469, относно получаване на безлихвен заем от централния бюджет;

9. Заявление РД-92-00-457 от Светла Гетова, относно отпускане на еднократна помощ;

 

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

19 юли 2012 год. /четвъртък/ – 10.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-464, относно приемане на Отчет за работата на Общински съвет за І тримесечие на 2012 г.

2. Докладна РД-92-00-451, относно приемане промяна на структурата на Общинска администрация-Берковица, считано от 01.07.2012 година във връзка с изискванията на Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, ДВ бр. 49/29.06.2012 г.

3. Докладна РД-92-00-462, относно Изменение на Правилника за работа на ОбС-Берковица;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

18 юли 2012 г. /сряда/ –  16.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-454, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци Дойчин Кръстев Младенов – с. Черешовица;

2. Докладна РД-92-00-455, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци Яким Митов Кюфов – с. Замфирово;

3. Докладна РД-92-00-459, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци Ангел Триков Живков – с. Замфирово;

4. Докладна РД-92-00-460, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци Трендафил Георгиев Ицов – с. Замфирово;

5. Докладна РД-92-00-461, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци Георги Рангелов Цветков – с. Гаганица;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

17 юли  2012 г. /вторник/, от 13.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-438(2), относно приемане Отчет на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – Берковица за 2011 година;

2. Докладна РД-92-00-438(2), относно приемане Отчет на Защитено жилище – Берковица за 2011 година;

3. Заявление РД-92-00-457 от Светла Гетова, относно отпускане на еднократна помощ;

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

17 юли 2012 год. /вторник/ – 15.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-456, относно одобряване на ПУП – Специализирана схема за изграждане оптична кабелна мрежа за телевизия и интернет, Берковица, обл. Монтана.

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

18 юли 2012 год. /сряда/ – 17.30 часа

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

18 юли 2012 год /сряда/ – 14.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-452, относно Информация за приключване на учебната 2011/2012 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешно провеждане на учебния процес през новата 2012/2013 година;

2. Докладна РД-92-00-458, относно утвърждаване на изключения от минималния брой на учениците в паралелките от І до ХІІ клас за учебната 2012/2013 година в Община Берковица;

Вашият коментар