Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

111СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ  И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на  19 май 2013 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

 16 май  2013 г. /четвъртък/  – 15.00 часа

1. Информация за намеренията на Дружество „КОМ 2016” АД по реализиране           на проект СТК „Берковски Балкан”.

2.Докладни РД-92-00-892(1) и Докладна РД-92-00-897, относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ отстопанската дейност за 2012 година на „В и К” ЕООД – Берковица и В и К „Бързийска вода”. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

3. Докладна РД-92-00-899(1), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

4. Докладна РД-92-00-901, Относно допълнение към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

5. Докладна РД-92-00-893, относно отмяна на решение № 492 от Протокол № 20/20.03.2013 г., относно преместване на предвиденото по план застрояване на гаражна клетка № 4, на мястото на петно за гаражна клетка 2- ЖК „Заряница”;

6. Докладна РД-92-99-903, относно предложение за промяна на Договор за покупко-продажба на недвижим имот сключен с „Етап Адрес” АД, представляващ УПИ І в кв. 48 с. Бързия , ведно с минерална баня с. Бързия;

7. Докладна РД-92-00-906, относно прехвърляне на собствеността на външно кабелно захранване на „Център за настаняване от семеен тип” на ЧЕЗ Разпределение България” АД;

8. Докладна РД-92-00-907, относно продажба овчарници в местност „Долна курия”;

9. Докладна РД-92-00-908, относно съгласие за продажба на гараж с идентификатор 03928.513.308.12.2. по кадастралната карта на Берковица;

10. Докладна РД-92-00-910, относно отстраняване на   фактическа грешка, допусната в т. 326.2, ред 5 от решение № 326, Протокол № 13/21.09.2012 г.  на ОбС-Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

16 май 2013 г./четвъртък/, от 16.30 часа

1.Докладни РД-92-00-892(1) и Докладна РД-92-00-897, относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ отстопанската дейност за 2012 година на „В и К” ЕООД – Берковица и В и К „Бързийска вода”. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

2. Докладна РД-92-00-899(1), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

3. Докладна РД-92-00-905, относно отмяна на решение № 539 по Протокол № 22/12.04.2013 на Общински съвет-Берковиа;

4. Докладна РД-92-00-904, относно издаване на записна заповед от Община Берковица в полза на ДФ „Земеделие” за приект „Първоначално залесяване на  неземеделски  земи – Саъздаване и поддържане на горски култури в Община Берковица”;

5. Докладна РД-92-00-909, относно промени в Наредата за определяне и администрарането на местните такси и цени на услуги, приета с Протокол № 12, Решение № 291/24.08.2012 г на ОбС, Приложение № 1 – ред „Декларация намаление на ТБО”;

6. Докладна РД-92-00-900, относно промяна на Решение № 532 в частта на т. 2 касаеща издаването на смъртен акт; 

 7. Заявление РД-92-00-896 от Боряна Иванова Иванова, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

16  май  2013 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладни РД-92-00-892(1) и Докладна РД-92-00-897, относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ отстопанската дейност за 2012 година на „В и К” ЕООД – Берковица и В и К „Бързийска вода”. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

2. Докладна РД-92-00-899(1), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

3. Докладна РД-92-99-903, относно предложение за промяна на Договор за покупко-продажба на недвижим имот сключен с „Етап Адрес” АД, представляващ УПИ І в кв. 48 с. Бързия , ведно с минерална баня с. Бързия;

4. Докладна РД-92-00-901, Относно допълнение към Наредба цза определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

5. Докладна РД-92-00-900, относно промяна на Решение № 532 в частта на т. 2 касаеща издаването на смъртен акт;

6. Докладна РД-92-00-909, относно промени в Наредата за определяне и администрарането на местните такси и цени на услуги, приета с Протокол № 12, Решение № 291/24.08.2012 г на ОбС, Приложение № 1 – ред Декларация намаление на ТБО;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

14 май 2013 г. /вторник/  –  13.30 часа

 1. Заявление РД-92-00-896 от Боряна Иванова Иванова, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

15 май  2013 г. /сряда/ –  16.00 часа

 

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

 14  май 2013 г. /вторник/ – 15.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-902, относно поставяне на паметна площа на Христо Ботев в УПИ І, кв. 99, ПИ 03928.512.194 между блок № 14 и 15 в зелената площ на Централна градска част, ул. Александровска;

2. Докладна РД-92-00-911, относно предложение по чл. 124, ал. 1 от ЗУТ за изработване на общ устройствен план на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-912, относно процедиране на ПУП за придаване от УПИ VІ към VІІІ кв. 81 – Берковица на ЕТ „Капка-58-Иван Цветков” – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

15 май  2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа 

1. Докладна РД-92-00-913, относно кандидатстване на НЧ „Развитие 1928” с. Замфирово с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г”;

2. Докладна РД-92-00-914, относно кандидатстване на НЧ „Иван Вазов 1911” с. Бързия с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г”;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

15 май  2013 г.. /сряда/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-895, относно кандидатстване с проекно предложение: „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове и места за отдих и развлечения” към Сдружение „МИГ-Западна Стара планина – Копрен – Миджур” по мярка 313; 

2. Докладна РД-92-00-913, относно кандидатстване на НЧ „Развитие 1928” с. Замфирово с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г”;

3. Докладна РД-92-00-914, относно кандидатстване на НЧ „Иван Вазов 1911” с. Бързия с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г”;