Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

11122СПИСЪК  НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

на 26 септември 2014 г.

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

25 септември 2014 г. /четвъртък/ – 15.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-1767, относно безвъзмездно придобиване в собственост на имоти – държавна собственост за обект: Ски писта №1/СП1/ и пътническа въжена линия/ПВЛ1/ ;
 4. Докладна РД-92-00-1782, относно разпореждане с общински имот в кв. Раковица, ул.Криви рог № 4;
 5. Докладна РД-92-00-1783, относно разпореждане с общински имот в кв. Раковица, ул. Мир № 46;
 6. Докладна РД-92-00-1781, относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба на частта на Община – Берковица, село Слатина;
 7. Докладна РД-92-00-1787, относно разпореждане с общински имот с № 011003; с. Черешовица, начин на трайно ползване: Изоставена ливада, с площ 1 140 кв.м. ;
 8. Докладна РД-92-00-1775, относно прекратяване на договор за управление на „Обредни дейности”ЕООД;
 9. Докладна РД-92-00-1796, относно прекратяване на процедура за предоставяне на концeсия за услуга на язовир „Лаката” ;
 10. Докладна РД-92-00-1795, относно прекратяване на процедура за предоставяне на концeсия за услуга на язовир „Шербанов дол” ;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

25 септември 2014 г. /четвъртък/ от 16.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-1772, относно отпускане на стипендии на студенти за обучение във Висше учебно заведение;

4.Заявление РД-92-00-1791 от Христина Христова Каменова, за еднократна финансова помощ;

5.Докладна РД-92-00-1794, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пострадалите семейства съобразно нуждите им;

6.Докладна РД-92-00-1797, относно приемане корекция на бюджета на Община Берковица;

7.Докладна РД-92-00-1798, относно Приемане за сведение на Одитeн доклад за извършен вътрешен одит на ЦДГ „Малина” Берковица;

8.Докладна РД-92-00-1799, относно Издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 12/321/01099 от 03.10.2012 г.

9.Докладна РД-92-00-1776, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на ремонт на тротоари в село Бързия и улици в гр. Берковица;

10.Докладна РД-92-00-1770, относно Промяна на решение 572 Протокол № 24 /13.05.2013 год. променено с решение 949 Протокол № 40/26.03.2014 година.;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

25 септември 2014 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-1775, относно прекратяване на договор за управление на „Обредни дейности”ЕООД;

4.Докладна РД-92-00-1769, относно отмяна на Решение № 1135 от Протокол № 46/08.08.2014 год. на Общински съвет – Берковица;

 1. Докладна РД-92-00-1779, относно Отмяна на Решение № 1143 от Протокол № 46/08.08.2014 год. на Общински съвет – Берковица;

6.Докладна РД-92-00-1784, относно обособяване празни парцели и нов ПУП, с.Песочница;

7.Докладна РД-92-00-1785, относно трансформиране на съществуваща преподавателска бройка на общинска издръжка;

8.Жалба РД-92-00-1762 от Теодора Димитрова Найденова;

9.Жалба РД-92-00-1749 от Ивайло Димитринов Димитров;

 1. Жалба РД-92-00-1747 от Генчо Методиев Триков-общински съветник;

11.Искане РД-92-00-1793, относно подмяна на канализация за отпадни води-Лонджата

 

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

17 септември 2014 г. /сряда/ – 16.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

23 септември 2014 /вторник/ – 13.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-1792, относно приемане на Решение за промяна вида на социалната услуга от резидентен тип Защитено жилище – гр.Берковица, във връзка с Постановление № 170 на Министерски съвет.

4.Завление РД-92-00-1791 от Христина Христова Каменова, за еднократна финансова помощ;

 1. Докладна РД-92-00-1794, относно Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пострадалите семейства съобразно нуждите им;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

24 септември 2014 г. /сряда/ – 14.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;
 3. Докладна РД-92-00-1772, относно отпускане на стипендии на студенти за обучение във Висше учебно заведение;
 4. Докладна РД-92-00-1773, относно приемане Отчет за дейността на Център за работа с деца – гр.Берковица за 2013/2014 г.;
 5. Докладна РД-92-00-1774, относно утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключения от минималния брой на учениците от І до ХІІ клас за учебната 2014 / 2015 година в Община Берковица.

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

23 септември 2014 г. /вторник/ – 15.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

24 септември 2014 г. /сряда/ – 17.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1765, относно приемане информация за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2014 г.;
 2. Докладна РД-92-00-1771, относно одобряване на визия за развитие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица;