Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

11122С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С решение № 1207/ 24.10.2014 год. на Общински съвет – Берковица е избрана комисия от общински съветници по чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт, която да направи предложение за избор на съдебни заседатели. За Община Берковица са определени 5 /пет/ съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, да са с педагогическа квалификация.

На основание чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 год. към момента на определянето му, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
Във връзка с гореизложеното, в срок до 13 ноември 2014 год. /четвъртък/, всички желаещи да кандидатстват пред комисията за съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана, да представят в Обшински съвет – Берковица, стая 211 документи, както следва:
1. Заявление за съгласие /свободен текст/ до Комисията към Общински съвет-Берковица за определяне на кандидатури за съдебни заседатели към Окръжен съд – Монтана;
2. Ксерокопие от документ за самоличност /лична карта/;
3. Ксерокопие от диплом за образоватие.
4.Документ удостоверяващ педагогическа квалификация /диплом, свидетелство и др. / – не е задължителен, в случай, че има такъв.
5. Свидетелство за съдимост – да бъде записано за какво да послужи;
ЗА СПРАВКИ: Общински съвет – Берковица
стая 211
тел. 0953/88697

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
инж. Ваня Каменова