Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271
Изх. № РД-92-00-1873/10.11.2014 г.
ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 21 ноември 2014 /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община Берковица, при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет по изпълнение на Решение № 936 от Протокол 40/26.03.2014 г. за приетите Мерки за подобряване събираемостта на таксите за вода и ограничаване разхишаването на същата от „В и К-Берковица” ЕООД.
Докладва – инж. Ал. Георгиев – управител

2. Докладни записки.
Докладват – председатели на ПК.

3. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 17.11.2014 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/