Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

111С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С решение № 1476/ 26.06.2015 год. на Общински съвет – Берковица е избрана комисия от общински съветници по чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт, която да направи предложение за избор на съдебни заседатели. За Община Берковица са определени 12 /дванадесет/ съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, да са с педагогическа квалификация.

На основание чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 год. към момента на определянето му, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
Във връзка с гореизложеното, в срок до  28.08.2015 год., всички желаещи да кандидатстват пред комисията за съдебни заседатели за Районен  съд – Берковица, да представят в Обшински съвет – Берковица, стая 211 документи, както следва:
1. Заявление за съгласие /свободен текст/ до Комисията към Общински съвет-Берковица за определяне на кандидатури за съдебни заседатели към Районен съд – Берковица;
2. Ксерокопие от документ за самоличност /лична карта/;
3. Ксерокопие от диплом за образование.
4.Документ удостоверяващ педагогическа квалификация /диплом, свидетелство и др. / – не е задължителен, в случай, че има такъв.
5. Свидетелство за съдимост – да бъде записано за какво да послужи;
6. Автобиография

ЗА СПРАВКИ: Общински съвет – Берковица
стая 211
тел. 0953/88697

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Д-р Иван Иванов