Съветници

Общински съвет на град Берковица

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Берковица, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за съдебната власт – публикувано на 18.11.2020 г.

Докладна записка за представяне на кандидатури за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица – публикуване на 3.12.2020 г.

Протокол от изслушване на съдебни заседатели – публикувано на 3.12.2020 г.

*************

ДОКЛАДНА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се срокът за подаване на документи от кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана до 14.02.2020 г. /петък/ пред Комисия от общински съветници по чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избрана с Решение № 39 от Протокол № 2/25.11.2019 г. на Общински съвет-Берковица.
Комисията следва да представи предложения за избор на кандидати за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт. Съгласно писмо от председателя на Окръжен съд – Монтана с вх. № РД-92-00-18/15.11.2019 г. е необходимо да бъдат предложени 4 /четири/ кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-Монтана, поради изтичане на мандата на действащите към момента съдебни заседатели.
На основание чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Във връзка с горното, в срок до 14.02.2020 г. /петък/, всички желаещи да кандидатстват пред Комисията за съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана, следва да представят в Общински съвет – Берковица, стая 211, документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документите по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ ще бъдат публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

ЗА СПРАВКИ:
Общински съвет – Берковица
Стая 211
Тел. 0953/88697

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Надя Кралева,
Общински съветник

–––

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Монтана, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за съдебната власт:
1.Иван Георгиев Ташков – вх. № РД-92-00-18(2) от 06.01.2020 г.,
2.Стела Иванова Вачева – вх. № РД-92-00-18(3) от 20.01.2020 г.,
3.Григор Тодоров Григоров – вх. № РД-92-00-18(4) от 30.01.2020 г.,
4.Сашка Атанасова Василева – вх. № РД-92-00-18(5) от 14.02.2020 г. и
5.Биляна Красимирова Иванова – вх. № РД-92-00-18(6) от 14.02.2020 г.
Съгласно Протокол № 3/19.02.2020 г. на Комисия, определена с Решение № 39 от Протокол № 2/25.11.2019 г. на Общински съвет – Берковица изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт ще се проведе на 05.03.2020 г. от 13.00 ч. в стаята на председателя на Общински съвет – Берковица, пл. Йордан Радичков № 4, гр. Берковица

***************************************

ИСКАНЕ за приемен ден от общинските съветници от БЗНС

Приемният ден на общинските съветници от БЗНС ще се проведе всеки първи вторник на месеца от 13:00 ч. до 14:00 ч. след предварително записване за него на тел. 0953/88697 или на място при техническия сътрудник на Общински съвет.

********************************************

Документи Емилия Золина

Документи Теменужка Михайлова

Протокол 1публикуван на 04.09.2017г.

Протокол 2публикуван на 21.09.2017г.

Докладпубликуван на 21.09.2017г.

 

********************************************************************

Днeвен ред на редовна сесия на Общински съвет – Берковица

Материали за предстояща сесия

ОТЧEТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА  ДО 30 ЮНИ 2016  ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 ГОДИНА
ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2016  ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА ДО 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА ОТ м. януари 2018 г. до 30 юни 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ м. ноември 2019 г. до 30 юни 2020  ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА 01.07 2020 г. до 31.12.2020 г. – приет с реш. 531/прот. 26 от 29.01.2021г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.21г. до 30.06.2021г. -приет с реш. 762/прот. 34 от 30.07.2021г.

ДЕЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ЕЛЕНКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

DElenkov (2)Роден на 26.01.1985 в гр. Берковица
-Българин
-Български граждански
-Женен

Образование:
1999-2004г. Лесотехническа Професионална Гимназия – гр. Берковица
2012г.  – Професионална квалификация по професия „Водач на МПС за обществен превоз”, специалност „Вътрешни и международни превози на товари”
2012г. – 2013г. Лесотехническа професионална гимназия, професионална квалификация
2013г. – Професионална компетентност за автомобилен превоз на товари
2004г. – 2016г. Лесотехнически университет, семестриално завършен

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАНДАТ 2019/2023 година

Наименование на партиите и коалициите Брой мандати
ПП „ГЕРБ“ 5
Местна коалиция НДСВ /ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ 5
ПП БЗНС 4
Местна коалиция Обединена социалдемокрация 2
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1

СЪВЕТНИЦИ:

1. Деян Венциславов Еленков – ПП ГЕРБ
2.Гроздан Георгиев Генов – ПП ГЕРБ
3.Георги Зарков Кръстев – ПП ГЕРБ
4.Надя Ангелова Кралева – ПП ГЕРБ
5.Георги Евгениев Иванов – ПП ГЕРБ
6.Милован Жан Панталеев –  МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/
7.Любомир Иванов Тодоров – МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/
8.Добромир Чавдаров Йоцов – МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/
9.Елина Максимова Маркова  – МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/
10.Пламен Гришев Илиев – МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/
11.Калин Красимиров Статков – ПП БЗНС
12.Горан Иванов Атанасов – ПП БЗНС
13.Мирослав Емилов Илиев – ПП БЗНС
14.Иван Николов Иванов – ПП БЗНС
15.Милчо Михайлов Доцов – МК Обединена социалдемокрация
16.Борис Цветков Костадинов – МК Обединена социалдемокрация
17.Ангел Бориславов Ангелов – БСП за България

ДЕКЛАЦИИ ПО ЧЛ. 12, Т. 1 И Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 5 И ЧЛ. 14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА МАНДАТ 2015-2019Г. – архив

* ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12,Т.1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.5 ОТ ЗПУКН ЗА МАНДАТ 2011-2015г.  – архив

** ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, Т.2, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗПУКН ЗА МАНДАТ 2011-2015 г. – архив