Съветници

Общински съвет на град Берковица

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Берковица, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за съдебната власт – публикувано на 18.11.2020 г.

Докладна записка за представяне на кандидатури за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица – публикуване на 3.12.2020 г.

Протокол от изслушване на съдебни заседатели – публикувано на 3.12.2020 г.

*************

ДОКЛАДНА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се срокът за подаване на документи от кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана до 14.02.2020 г. /петък/ пред Комисия от общински съветници по чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избрана с Решение № 39 от Протокол № 2/25.11.2019 г. на Общински съвет-Берковица.
Комисията следва да представи предложения за избор на кандидати за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт. Съгласно писмо от председателя на Окръжен съд – Монтана с вх. № РД-92-00-18/15.11.2019 г. е необходимо да бъдат предложени 4 /четири/ кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-Монтана, поради изтичане на мандата на действащите към момента съдебни заседатели.
На основание чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Във връзка с горното, в срок до 14.02.2020 г. /петък/, всички желаещи да кандидатстват пред Комисията за съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана, следва да представят в Общински съвет – Берковица, стая 211, документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документите по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ ще бъдат публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

ЗА СПРАВКИ:
Общински съвет – Берковица
Стая 211
Тел. 0953/88697

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Надя Кралева,
Общински съветник

–––

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Монтана, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за съдебната власт:
1.Иван Георгиев Ташков – вх. № РД-92-00-18(2) от 06.01.2020 г.,
2.Стела Иванова Вачева – вх. № РД-92-00-18(3) от 20.01.2020 г.,
3.Григор Тодоров Григоров – вх. № РД-92-00-18(4) от 30.01.2020 г.,
4.Сашка Атанасова Василева – вх. № РД-92-00-18(5) от 14.02.2020 г. и
5.Биляна Красимирова Иванова – вх. № РД-92-00-18(6) от 14.02.2020 г.
Съгласно Протокол № 3/19.02.2020 г. на Комисия, определена с Решение № 39 от Протокол № 2/25.11.2019 г. на Общински съвет – Берковица изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт ще се проведе на 05.03.2020 г. от 13.00 ч. в стаята на председателя на Общински съвет – Берковица, пл. Йордан Радичков № 4, гр. Берковица

***************************************

ИСКАНЕ за приемен ден от общинските съветници от БЗНС

Приемният ден на общинските съветници от БЗНС ще се проведе всеки първи вторник на месеца от 13:00 ч. до 14:00 ч. след предварително записване за него на тел. 0953/88697 или на място при техническия сътрудник на Общински съвет.

********************************************

Документи Емилия Золина

Документи Теменужка Михайлова

Протокол 1публикуван на 04.09.2017г.

Протокол 2публикуван на 21.09.2017г.

Докладпубликуван на 21.09.2017г.

 

********************************************************************

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица – изм. и допълнен с Решение 83 от Протокол 6/31.01.2020г.

Етичен кодекс на общински съвет

Днeвен ред на редовна сесия на Общински съвет – Берковица

Материали за предстояща сесия

ОТЧEТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА  ДО 30 ЮНИ 2016  ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 ГОДИНА
ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2016  ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА ДО 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА ОТ м. януари 2018 г. до 30 юни 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ м. ноември 2019 г. до 30 юни 2020  ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА 01.07 2020 г. до 31.12.2020 г. – приет с реш. 531/прот. 26 от 29.01.2021г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.21г. до 30.06.2021г. -приет с реш. 762/прот. 34 от 30.07.2021г.

ДЕЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ЕЛЕНКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

DElenkov (2)Роден на 26.01.1985 в гр. Берковица
-Българин
-Български граждански
-Женен

Образование:
1999-2004г. Лесотехническа Професионална Гимназия – гр. Берковица
2012г.  – Професионална квалификация по професия „Водач на МПС за обществен превоз”, специалност „Вътрешни и международни превози на товари”
2012г. – 2013г. Лесотехническа професионална гимназия, професионална квалификация
2013г. – Професионална компетентност за автомобилен превоз на товари
2004г. – 2016г. Лесотехнически университет, семестриално завършен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАНДАТ 2019/2023 година

Наименование на партиите и коалициите Брой мандати
ПП „ГЕРБ“ 5
Местна коалиция НДСВ /ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ 5
ПП БЗНС 4
Местна коалиция Обединена социалдемокрация 2
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1

СЪВЕТНИЦИ:

1.Ангел Бориславов Ангелов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
2.Борис Цветков Костадинов МК Обединена социалдемокрация
3.Георги Зарков Кръстев ПП ГЕРБ
4.Горан Иванов Атанасов ПП БЗНС
5.Гроздан Георгиев Генов ПП ГЕРБ
6.Деян Венциславов Еленков ПП ГЕРБ
7.Георги Евгениев Иванов ПП ГЕРБ
8.Добромир Чавдаров Йоцов МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/
9.Елина Максимова Маркова  МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/
10.Иван Николов Иванов ПП БЗНС
11.Калин Красимиров Статков ПП БЗНС
12.Любомир Иванов Тодоров МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/
13.Милован Жан Панталеев МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/
14.Милчо Михайлов Доцов МК Обединена социалдемокрация
15.Мирослав Емилов Илиев ПП БЗНС
16.Надя Ангелова Кралева-Павлова ПП ГЕРБ
17.Пламен Гришев Илиев МК НДСВ /ДПС, Новото време, Воля/

ДЕКЛАЦИИ ПО ЧЛ. 12, Т. 1 И Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 5 И ЧЛ. 14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА МАНДАТ 2015-2019Г. – архив

* ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12,Т.1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.5 ОТ ЗПУКН ЗА МАНДАТ 2011-2015г.  – архив

** ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, Т.2, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗПУКН ЗА МАНДАТ 2011-2015 г. – архив