Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2014 ГОДИНА

На проведеното на 18.12.2013 г. заседание на Общински съвет със 17 гласа „за“ бе приет бюджета на Община Берковица за 2014 г. 10 625 499 лева е неговата стартова рамка. Съветниците приеха и разчетите на някои целеви разходи, както следва: съучастие в реализиране на проекти –  177 475 лева; еднократни средства за подпомагане съгласно приети от  Общински съвет правила – 10 000 лева; еднократно подпомагане за стимулиране на раждаемостта-20 000 лева; стипендии- 2 000 лева; културни прояви от общоградски, национален и международен характер – 50 000 лева; представителни разходи-15 000 лева; субсидии за организации с нестопанска цел 87 000 левав т.ч.: субсидии за подпомагане дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди – 15 000 лева; спортни клубове   – 65 000 лева; Туристическо дружество –  7 000 лева.  На сесията през месец януари 2014 г. поради това , че не е приключила финансовата година и не са известни  финансовите резултати и влизането в сила на новият Закон за Публичните финанси ще бъдат разглеждани следните приложения :


  -за размера на новите задължения за разходи ,които могат да бъдат натрупани  през годината/чл.94ал.3т.1/ ;

  – размера на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината/чл.94ал.3т2/;

  – размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година/чл94ал.3т.3/ ;

  – размера на просрочените вземания , които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година /чл.94ал.3т.4/ ;

  – индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз/чл.94ал.3т.8/ ,

 – актуализирана бюджетна прогноза /чл.94ал.3т.9/ ,

 – преходните остатъци за 2013 г,

 – допълнителни приложения включени в Указанията на Министерството на финансите, които ще излязат по-късно .