Актуални Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИЕ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

По нови правила ще бъдат отпускани средства за клубовете на пенсионера и инвалида в Община Берковица. Това реши на свое заседание Общински съвет – Берковица, проведено на 27 януари 2017 година. Правилата са разработени от специалисти на администрацията. За субсидия могат да кандидатстват клубове или  сдружения на пенсионера и  инвалида, които са учредени минимум предходната година към датата за кандидатстване за субсидия и чиито членове имат настоящ адрес на територията на Община Берковица. При кандидатстване клубовете или сдруженията  представят следните документи:

–           Протокол от учредително събрание;

–           Протокол за  избрано ръководство на клуба;

–           Устав;

–           Списък на членовете платили членски внос за предходната година, подписан от председателя и касиера на клуба;

–           Отчет за извършена дейност на клуба от предходната година;

–           Програма за планувани мероприятия за настоящата година.

Всички новоучредени клубове са длъжни да уведомят Общинска Администрация – Берковица за провеждането на учредителното си събрание, като посочат в уведомлението дата и час на събранието, ако желаят да кандидатстват за субсидия от Община Берковица.

Изискуемите документи се представят в Центъра за услуги и информация на гражданите на Общинска Администрация – Берковица до 20 дни след приемането на бюджета за  текущата година. Субсидията за един на клуб се определя като 80% от цялата субсидия за годината се раздели на броя на членовете на всички, платили членски внос в клубовете на територията на община Берковица за предходната година, след предоставен списък на платилите членски внос, удостоверено с подпис от всеки член на отделните клубове. Останалите 20% се предоставят на клубовете въз основа на активността им по отношение на организиране на мероприятия и събития /поддържане на самодейни състави, певчески групи, съхранение на традиционни занаяти и др./, като за целта клубовете предоставят годишен отчет от предходната година, както и план график и прогнозен бюджет за планирана дейност през настоящата година. Средствата за дейност ще бъдат разпределяни от комисия, която включва: ресорен заместник-кмет, счетоводител от общинска администрация, главен експерт ”Здравеопазване, социални и хуманитарни дейности” и двама общински съветници. Субсидията на членуващите в повече от един клуб се разпределя пропорционално между всички клубове, в които членува лицето.

След събиране на информацията  от клубовете, комисия определена със заповед на кмета на Община Берковица разпределя субсидията съгласно одобрените от Общински съвет-Берковица правила.