Актуални Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РСРТ „СЕВЕРОЗАПАДЕН БАЛКАН”

 

В Берковица се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение за развитие на туризма „Северозападен балкан”. За председател на сдружението единодушно бе избрана Димитранка Каменова, кмет на Община Берковица. На заседанието тя бе представлявана от зам. кмета Радослав Найденов. Присъстващите решиха да се проведе още едно, извънредно заседание на сдружението, за обсъждане на бъдещата му работа.Регионалното сдружение за развитие на туризма “Северозападен Балкан” е учредено в началото на 2001 година от шест общини от северозападна България: Вършец, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене и Белоградчик. Регистрирано е по ЗЮЛНЦ през май същата година с решение на Окръжен съд – Монтана като сдружение с нестопанска цел за обществена полза.Сдружението се управлява от Управителен съвет начело с Председател, а върховният орган е Общото събрание.Целите на сдружението са да работи за подобряване живота и благосъстоянието на хората от този регион на България, най-вече в посока развитие на туризма в различните му форми, да популяризира района като привлекателна туристическа дестинация, да разработва и разпространява рекламни и информационни материали за възможностите за туризъм на територията на шестте общини, да подпомага предприемачите, да привлича инвестиции.

 

Вашият коментар