Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ “ДЕТЕГЛЕДАЧ” В ЦНСТДБУ

Лого Община Берковица

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

ГР. БЕРКОВИЦА УЛ. „АШИКЛАР“ №7

ОБЯВЯВА

На основание Заповед на Директора на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Берковица ул. „Ашиклар“ №7 №55/03.08.2023 г. и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) , е открита процедура за:
ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Детегледач – 1 щатна бройка в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – ФУНКЦИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Да спазва етично поведение по време на общуване с децата и изисквания за възпитание за съответната възраст.
• Да спазва всички правила и процедури в ЦНСТДБУ;
• Придружава децата на летен отдих, при участие в спортни мероприятия, различни проекти за развитие, насърчава ги да участват в проекти,извънкласни занимания;
• Спазва Етичен кодекс за работа с деца.
• Съхранява професионална тайна като не разпространява лична информация за детето, станала му известна при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето;
• Да не нарушава правата на детето,да не накърнява неговото достойнство, както и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност.
• Да комуникира с всички институции на местно ниво, свързани с грижата за децата-училищни власти,социални служби,инспектор ДПС, МКБППМН към Община Берковица.
• Да работи по ежемесечен график, утвърден от директора на ЦНСТДБУ/полага нощен труд/
Носи пряка отговорност за живота и здравето на настанените деца по време на дежурство.

По време на дежурство:
• Ежедневно да организира храненето и дневния режим на децата;
• Ежедневно да организира групови и индивидуални занимания с децата;
• Ежедневно да организира поддържането на личната хигиена на децата както и хигиената на личното им пространство;
• Да извършва ежедневна дезинфекция на повърхностите, да попълва чек лист, който ежедневно да се предава на социалния работник;
• Да се грижи за болни деца, като осигурява консултация с лекар при нужда;
• Да осъществява по точното предписание от ОПЛ приема на предписаните лекарства на болни деца с час и подпис, да не се дават лекарства без лекарско предписание;
• При възникнала нужда да оказва спешна долекарска помощ;
• Да записва в рапортната книга всичко, което се е случило по време на дежурството;
• Да информира незабавно директора за възникнал инцидент или бягство на дете;
• Да проверява и записва в специална книга присъствието и отсъствието на децата;
• Да следи за спазване на дневният режим на децата, излизанията на дете от ЦНСТДБУ да бъде съобразено с възрастовите изискванията в Закона за закрила на детето. При напускане на центъра дежурния детегледач преценява, има ли риск и ако няма такъв да договори с детето място на пребиваване и час на връщане и прибиране и да му разреши като напише бележка;
• Да не допуска нерегламентирани контакти с външни лица на територията на ЦНСТДБУ без разрешение от директора;
• Стриктно да се спазва пропускателния режим и да се записват всички посетители;
• Да осигурява време и условия за спокоен сън на децата, съобразно тяхната възраст;
• Подпомага разрешава и предотвратява на конфликти между децата;
• Да провежда групова и индивидуална работа за развитие на социални умения за превенция на рисковете за изграждане на умение за справяне с различни форми на насилие;
• Да не напуска територията на ЦНСТДБУ и да не оставя децата без надзор;
• Да провежда индивидуални и групови занимания с децата;
• Извършва ежедневно проветряване, почистване и дезинфекция на спалните помещения и общите помещения на първия и втория етаж и санитарните възли в ЦНСТДБУ Берковица и пералното помещение и всички помещения на приземния етаж;
• Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на съответните длъжностни лица;
• Изхвърля събраните отпадъци до определените за събиране на сметта места, като съблюдава те да не бъдат разпилявани;
• Проверява състоянието на спалните помещения за включени нагревателни електроуреди или кранове за вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения;
• Периодично измива прозорците в спалните помещения, и коридорите и приземния етаж;
• Ежедневно забърсва прах и извършва дезинфекция;
• Пере спалното бельо и дрехите на децата. Простира, глади и сгъва чистите дрехи;
• Поставя пердета и се грижи за естетическия вид на всички помещения;
• Ежедневно проверява децата за паразити и при установяване на такива ги обезпаразитява;
• Подържа и повишава системно професионалната си квалификация;
• Носи отговорност за собствената си безопасност, както и за тази на децата, които могат да пострадат от неговите действия и бездействия;
• Отговаря за стопанисването и правилната употреба на предоставените материали ,технически средства и недвижима собственост;
• Да се явява на работа в състояние, което позволява да изпълнява служебните си задължения;
При възложено менторство:
• Запознава се подробно със случая на детето и приема му;
• Осъществява наблюдение и прави интервю с детето;
• Запознава детето по достъпен и разбираем начин с правилата в ЦНСТДБУ;
• Работи за осъществяване на дейностите по утвърден индивидуален план за грижа;
• Контролира външния вид и личната хигиена на децата: прическа, нокти, паразити;
• Периодично осигурява на поверените му деца учебни помагала и хигиенни материали;
• Осъществява контрол при съхранението на учебниците и учебните помагала;
• Организира и реализира посещенията на поверените му деца на публични места – сладкарници, заведения за хранене, детски площадки и културни институции, личен лекар;
• Напомня правилата за движение по пътищата;
• Проверява бележници, набавя учебници, учебни помагала и следи за правилното им съхранение;
• Провежда индивидуални разговори с децата /менторски разговори/ за проблеми, успехи и вълнения;
• Обяснява и коментира функциите на институциите в рамките на своята компетентност;
• Осигурява непрекъснат контрол върху присъствието в училище, изписванията провежда разговори с класен ръководител, преподаватели и персонал за успеха и дисциплината в училище;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора свързани с дейността.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:
• Заявление до директора на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” – гр. Берковица ул. „Ашиклар“ №7, с професионални мотиви за заемане на длъжността;
• Документ за самоличност;
• Професионална автобиография;
• Документ за завършено образование (средно);
• Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия);
• Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
• Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
• Свидетелство за съдимост в срок на валидност;
При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване:
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.
Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите се подават на адрес: гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.