Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ “ЗДРАВЕН МЕДИАТОР” – с. Замфирово

Лого Община Берковица

На основание Заповед № РД-15-71/18.01.2024г. и Наредба №1 от 19.08.2020г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

О Б Я В Я В А


свободно работно място за длъжността „Здравен медиатор” в с. Замфирово, общ. Берковица.


КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР:
-Завършено средно образование;
-Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
-Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
-Владеене на езика на общността Комуникативни умения;
-Комуникационни умения
-Компютърна грамотност (MS Word, Internet);
-Предимство – познания и опит в социалната и здравна сфера;
-Не е предимство завършено висше образование.
Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:
-Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
-Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване;
-Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
-Подпомагане при попълване на различни документи;
-Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
-Автобиография;
-Мотивационно писмо;
-Копие от диплома за завършено средно образование;
-Заявление по образец.
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
Процедурата ще премине в два етапа, непосредствено един след друг:
1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за
съответствие с обявените изисквания за длъжността;
2. Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите от първи етап кандидати.
Ако в рамките на интервюто се яви само един кандидат, срокът за подаване на документи се удължава.
Съобщения във връзка с подбора по назначаване ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация – Берковица, както и на официалния сайт на общината.
Дата, час и място на провеждане на подбора:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване;
Документите се подават в Центъра за административно обслужване на Община Берковица в запечатан, непрозрачен плик лично от кандидата или упълномощено от него лице, както и по пощата, с препоръчано писмо, с обратна разписка;
Върху плика се посочва: наименование на длъжността за която се кандидатства, трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка.
Краен срок за подаване на документи едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението.
Документи входирани след обявения предварително срок няма да бъдат разглеждани.
Заявление по образец и Длъжностната характеристика за длъжността „Здравен медиатор” са на разположение на кандидатите и се намират при Главен експерт „Управление на човешките ресурси“ в Община Берковица, ет.1, стая 111, както и на страницата на Община Берковица – www.berkovitsa.bg
Информация за професията „Здравен медиатор“ може да намерите на www.zdravenmediator.net
Преди постъпване на работа здравният медиатор преминава обучение.
Здравният медиатор постъпва на работа в едномесечен срок от получаване на удостоверението за успешно преминато обучение.