Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД ” В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура за подбор на персонал в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, за длъжност Логопед – 1 щ. бр.
Изисквания към кандидатите, основни функции и задължения са подробно описани в прикачената по-долу ОБЯВА.
Провеждането на подбора ще премине в два етапа – подбор по документи и интервю с одобрените по документи кандидати.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
• Заявление (по образец);
• Автобиография/ CV (по образец);
• Копие от документи за придобита образователна степен (диплома за завършено образование);
• Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова книжка и/или договори)
• Декларация от лицето за неговото гражданство, за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност (по образец);
• Други документи за квалификация (сертификати, дипломи и други).
НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите следва да подадат необходимите документи в деловодството на Община Берковица (Центъра за административно обслужване – партер), пл. „Йордан Радичков“ №4 до 17:00 ч. на 14.03.2022 г.
Кандидатите за участие ще бъдат оценявани по разработена процедура за провеждане на подбор на персонал на „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, утвърдена от Кмета на Община Берковица.
Проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.