Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

0001Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., обявява процедура за подбор на персонал в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, за 1 свободна позиция, за длъжност „Социален работник” – 1 щ.бр.

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 2. За длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” се изисква:
 • Образование – висше, бакалавър;
 • Специалност – „Социални дейности”, „Социална педагогика” или друга специалност от областите Хуманитарни или Социални науки;
 • Професионален опит – 1 год.;
 • Компютърни умения – работа с продуктите на Microsoft Office и Internet;
 • Допълнителните квалификации, стаж и опит са предимство.

1.1. Социалните работници ще организират предоставянето на услугите, участват в разработването на индивидуалните и групови планове за социалните услуги, консултират потребителите и техните близки и уреждат всички въпроси, свързани с приемането и социалната интеграция на децата и младежите с увреждания, спомагайки за адаптацията и реализацията им. Подпомагат трудотерапевтичната рехабилитация.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 • Заявление (по образец);
 • Автобиография/ CV (по образец);
 • Копие от документи за придобита образователна степен(диплама за завършено образование);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка и/или договори)
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност (по образец);
 • Други документи за квалификация (сертификати, дипломи и други).

III. НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:             

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в деловодството на Община Берковица (Центъра за административно обслужване – партер), пл. „Йордан Радичков” №4  до 17:00 ч. на 09.10.2020 г.

 1. IV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
 2. Подбор по документи
 3. Интервю с одобрените по документи кандидати

Кандидатите за участие ще бъдат оценявани по разработена процедура за провеждане на подбор на персонал на „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, утвърдена от Кмета на Община Берковица.

Проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” е със срок на изпълнение от три години, и се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ