Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Община Берковица

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)
Обявява се на всички заинтересовани физически и юридически лица, че „БИРКОФАРМ“ ЕООД има инвестиционно предложение “Създаване на ябълкови насаждения в землищата на с. Гаганица, общ. Берковица и нас. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентар“ с Възложител „ЕКОТЕРРА“ ЕООД
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Берковица, пл. “Йордан Радичков”№4, п.код. 3500 или в РИОСВ – Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.