Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Община Берковица

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)
Обявява се на всички заинтересовани физически и юридически лица, че „БИРКОФАРМ“ ЕООД има инвестиционно предложение „Изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на годжи бери, плодове и зеленчуци и система за капково напояване на в ПИ 30301.102.59, землище с. Замфирово, община Берковица
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Берковица, пл. “Йордан Радичков”№4, п.код. 3500 или в РИОСВ – Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.

ОБЯВА