Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ “АГРОНОМ – ОЗЕЛЕНИТЕЛ”

Лого Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „Агроном – озеленител“

 1. Длъжност, звено, административна структура:
  Административно звено: Общинско мероприятие „Комунални дейности“
  Месторабота гр. Берковица
 2. Правоотношение:
  Трудов договор със срок на изпитване б месеца в полза и на двете страни.
 3. Необходими документи:
  • Заявление – свободен текст;
  • Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен;
  • Копия от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионален опит;
  • Автобиография в европейски формат.
 4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика.
  Ръководи, организира и контролира дейността по хигиенизиране на централната градска част;
  Ръководи, организира и контролира работата по озеленяването и зацветяването на града;
  Подготвя предписания за отстраняване на установени нарушения, съгласно Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица;
  Съставя актове за констатирани нарушения относно опазване на околната среда.
 5. Изисквана минимална степен на завършено образование висше или средно специално – с професионална квалификация – озеленяване, цветарство, агроном.
 6. Минимален професионален опит: 5 години
 7. Необходими допълнителни умения и квалификации.

• Умения за работа в екип

 1. Място за подаване на документите.
  Документите се входират в ЦАО в сградата на Община Берковица, всеки работен ден от 8:30-12:00 часа и от 12:30-17:00 часа.
 2. Срок за подаване на документите.
  Документите следва да се представят в 14 (четиринадесет) – дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата обява на сайта www.berkovitsa.bg
 3. Процедура.
  След изтичане на срока, комисия назначена от кмета на община Берковица с протокол ще обяви имената на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността, както и точна дата и място за провеждане на събеседването.