Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Лого Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЯВА

На основание Заповед на кмета на Община Берковица РД№15- 179/22.03.2023 г. и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)

Конкурс за заемане на длъжността Директор на

1. Дом за възрастни хора с отделение за лежащо болни гр. Берковица

І. Кратко описание на длъжността:

Директорът на Дом за възрастни хора с отделение за лежащо болни  – организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и общинската социална политика и цялостната административно-управленска и финансова дейност на Дом за възрастни хора с отделение за лежащо болни .

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани;

2. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на настанените в ДВХсОЛБ.

3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2 ,т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „магистър”.

5. Да притежават специалност от професионално направление  „ Хуманитарни и социални науки“.

6. Да имат не по-малко от 5 години професионален опит.

Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2.Тест;

1.3. Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа  и мястото за провеждане на теста. Теста съдържа въпроси свързани с нормативната уредба касаеща  дейността на социалното  заведение и основните функционални задължения на конкурсната длъжност.

4.1 До интервюто се допускат само кандидати, които са издържали теста.

5. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

6. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

7. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

7.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността директор на заведение за предоставяне на социални услуги в общността;

7.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване;

7.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи);

7.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване).

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до кмета на Община Берковица, с професионални мотиви за заемане на длъжността;

2. Документ за самоличност (копие);

3. Професионална автобиография;

4.Документ за завършена степен и специалност на висшето образование (копие);

5.Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия);

6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);

7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;

8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие);

9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия);

10. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език (копия).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в Община Берковица, адрес: пл. „Йордан Радичков” № 4, Общинска администрация, партер ЦАО, тел. 0953/89117, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА