Актуални Новини, Обяви

ОБЯВА за отдаване под наем на земеделски земи

111На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 523 от Протокол № 22/12.04.2013 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-378/07.06.2013г. на Кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Приложение 1                                Приложение 2