Обяви

ОБЯВА за отдаване под наем на част от имот

111На основание Решение № 498 от Протокол №20/20.03.2013 г. на Общински съвет – Берковица, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 14, ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 45, т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-381/07.06.2013 г. на Кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ