Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Лого Община Берковица

1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:
• УСПЕШНО ДА СА ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕТО
• НЕ СА ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 17 ГОДИНИ, НАВЪРШВАНИ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ
2.УЧЕНИЦИТЕ ПОДАВАТ В РУО – МОНТАНА, СТАЯ 702 ОТ 03.05.2023 Г. ДО 22.05.2023 Г., СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
• ЗАЯВЛЕНИЕ С ПОДРЕДЕНИ ЖЕЛАНИЯ
• ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
ЗА УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
• ПРОТОКОЛ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ С ПРИЛОЖЕНИ ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА, МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕПИКРИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ, ДОКУМЕНТИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНЕТО ИЛИ РЕШЕНИЕ НА РАЙОННА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ
ПРОФИЛИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИИ, ДА НЕ СА ПРОТИВОПОКАЗНИ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ!
ЗА УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 2 НА НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
• СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА НАСТАНЯВАНЕТО В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ИЛИ
• НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ДОГОВОР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЧЕНИКА В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО СЪГЛАСНО ЧЛ. 27, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО