Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА С ВТОРИ СРОК ЗА ПРИЕМ BG06RDNP001-19.460 „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – МЯРКА 19.2-4.2 “ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2