Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.522 „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – МЯРКА 19.2-7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Обява за прием на проекти -19.2-7.5