Актуални Новини, Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.493 „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – МЯРКА 19.2-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Обява