Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 19.2-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ–Берковица и Годеч по Протокол №133/18.05.2022 г. за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т. 4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХГ.