Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.380 „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“- МЯРКА 19.2-6.4

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.